Regulamin świadczenia usług trychologicznych

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług trychologicznych świadczonych w Gabinetach Trychologiczny ANAGEN Bartosz Kiec NIP 959 202 39 26, 25 – 560 Kielce ul. Zagnańska 94 zwanych dalej „Gabinetem”.
  • Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu trychologicznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
  • Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 2. Klienci
  • Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
  • Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Pracownicy
  • Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanych stanowiskach, oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
  • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy, stan techniczny urządzeń i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
  • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
  • Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
  • Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 4. Higiena i bezpieczeństwo
  • Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
  • Pracownicy gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, nie mogą świadczyć usług trychologicznych do czasu całkowitego ich usunięcia.
  • W przypadku niezamierzonego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem odpowiednim do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
  • W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie trychologicznym.
 5. Świadczenie usług trychologicznych
  • Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do wykonania Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia wskazań po Zabiegu.
  • Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi
   i wskazaniami po wykonaniu Zabiegu, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i obowiązany jest je zaakceptować. Przed wykonaniem Zabiegów Pracownik ma obowiązek odebrać od Klienta pisemną zgodę na wykonanie Zabiegu. Odmowa podpisania zgody na Zabieg jest podstawą  do odmowy wykonania Zabiegu przez Gabinet.
  • Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika
   o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu.
  • Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
  • Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za mienie klienta. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
  • Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika
   o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
  • W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
  • Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Płatność
  • Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi trychologiczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.anagen.com.pl. Cennik podany jest PLN (polski złoty) i zawiera podatki.
  • W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przelew na rachunek bankowy.
 7. Odpowiedzialność
  • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
  • Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia,
   w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
  • Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
  • Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za wykonany Zabieg.
  • Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką trychologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 8. Rezerwacje
  • Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronie internetowej www.anagen.com.pl w zakładce Kontakt.
  • Aby dokonać rezerwacji terminu wizyty Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, którego kwota odpowiada 50 % ceny rezerwowanego Zabiegu.
  • Zadatek można wpłacić osobiście w salonie gotówką, lub kartą podczas rezerwacji wizyty lub przelewem na rachunek bankowy nr 67 1140 2004 0000 3902 7881 8329. W przypadku zadatku wpłacanego na rachunek bankowy Klient powinien dokonać jego zapłaty wciągu 48 godzin od chwili rezerwacji. O wpłacie zadatku Klient może poinformować Gabinet przesyłając potwierdzenie dokonania przelewu tytułem rezerwacji Zabiegu na adres e-mail jak w punkcie 1.
  • Wartość zadatku będzie odjęta od ceny usługi po jej wykonaniu.
  • Wpłacany zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji Konsultacji lub Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem Konsultacji lub Zabiegu.
  • Aby przełożyć lub anulować termin wizyty i utrzymać zadatek należy o tym poinformować Gabinet co najmniej 24 godzin przed zaplanowanym zabiegiem.
  • W przypadku anulowania zabiegu w czasie regulaminowym zadatek można odebrać osobiście w Gabinecie.
  • W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, Klientowi może zostać zaproponowany nowy termin wykonania Zabiegu.
  • Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godzin przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
  • Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 9. Reklamacje 
  • Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu, w terminie 7 dni od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
  • Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu lub mailowo na adres gabinet@anagen.com.pl.
  • Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
  • W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
  • W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
  • W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronie internetowej www.anagen.com.pl.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 12. Pozostałe postanowienia
  • Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
  • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.
 13. Postanowienia końcowe
  • Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu i cennika na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
  • Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie i na stronie internetowej www.anagen.com.pl.
  • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.